Hình ảnh Nếp OM406 bón phân hiệu Con Lười tại Thủ Thừa - Long An giai đoạn trỗ bông