Nông dân hợp tác xã nông nghiệp Lưu Kiếm ở Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đã tin dùng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho cây Lúa Nếp cái hoa vàng trong vụ Mùa năm 2020

 

Bông Lúa vàng óng, chắc mẩy tới cậy, cây cứng - lá dày, giảm sâu bệnh, giảm đổ ngã.