Phân bón hiệu Con Lười liên tục được Cán bộ công ty đưa về phục vụ bà con huyện Tân Hưng, tỉnh Long An sản xuất Nông Nghiệp năm 2020

 

Ngày 19/03/2020, Nông dân ở huyện Tân Hưng Long An nhận Phân bón hiệu Con Lười bón cho 10ha lúa nhằm giảm sâu bệnh hại nâng cao năng suất và chất lượng thóc gạo.