Phân bón tốt nhất để sản xuất lúa chất lượng cao - Phân bón hiệu Con Lười

 

Phân Lười áp dụng ba lần bón
Bông vàng trĩu quả đẹp kiêu sa

Bón phân hiệu Con Lười

Lúa gặt rồi còn để lại rơm tươi