ỨNG DỤNG PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI VÀO SẢN XUẤT LÚA SINH THÁI TRONG CÁC TRANG TRẠI LỚN.