Phân Con Lười

PHÂN CON LƯỜI TĂNG SỰ BỀN VỮNG CỦA ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CANH TÁC   16/10/2017
PHÂN CON LƯỜI TĂNG SỰ BỀN VỮNG CỦA ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CANH TÁC

 Phân Con Lười là loại phân bón cải tạo đất – Viên phân được bọc bởi 13 loại dịch chiết có nguồn gốc hữu cơ và bổ sung thêm bột cá, bột thịt

PHÂN CON LƯỜI GÓP PHẦN TẠO RA THÓC GẠO THEO HƯỚNG AN TOÀN 16/10/2017
PHÂN CON LƯỜI GÓP PHẦN TẠO RA THÓC GẠO THEO HƯỚNG AN TOÀN

 Phân Con Lười là loại phân bón thông minh nhất hiện nay – nhả chậm dinh dưỡng từ bên trong ra bên ngoài, cây lúa cần dinh dưỡng đến đâu viên phân cung cấp đến đó nên cây lúa phát triển cân đối và tối ưu nhất

PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ 16/10/2017
PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ

 Theo báo cáo của HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp – Bình Trung III, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết: Bón Phân Con Lười cho lúa giảm chi phí đầu tư công chăm sóc, thuốc BVTV, năng suất thóc thu hoạch cao hơn dẫn đến lợi nhuận tăng 4.716.000 đ/ha so lúa với bón phân thông thường

PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ 16/10/2017
PHÂN CON LƯỜI GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ

 Lợi nhuận thu được khi bón Phân Con Lười cho lúa cao hơn 3.782.000 đ/ha so với lúa bón phân thông thường.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10